Double click to editIn de media is onterecht de indruk gewekt dat de Black Sheep MC openlijk afstand zouden nemen van andere motorclubs en hun leden. Dat was de interpretatie van de journalist en niet zoals wij het via onze advocaat mr. Michael Ruperti hebben verwoord.
Wel is gezegd dat de Black Sheep MC afstand neemt van het geweld dat in Rotterdam is gepleegd in een openbare ruimte met onschuldige omstanders en kinderen.

De Black Sheep MC voeren al 3 jaren een juridische strijd tegen Justitie waarbij we ons verzetten tegen het stempel "Outlaw Motorcycle Gang". We voorzien dat Justitie alle motorclubs die zij de stempel "OMG" hebben gegeven willen gaan verbieden als criminele organisatie en daarbij elk incident zoals in Rotterdam zullen aangrijpen.

Justitie heeft in november 2015 het volgende te kennen gegeven:

Om niet langer voorwerp te zijn van het OMG-beleid moeten wij als motorclubs:
- openlijk en onvoorwaardelijk afstand nemen van het predicaat outlaw;
- en daarbij erkennen dat de wet op
(Ieden van) de motorclub normaal van toepassing is en derhalve als gewone
burgers medewerking verleent aan de politie wanneer zij daar om vraagt;
- alsmede optreden tegen leden die strafbare feiten begaan, onder andere door duidelijk te
maken dat dit niet getolereerd wordt en door overtreders hiervan te royeren;
dan zal de aandacht van de rijksoverheid niet naar de motorclub uitgaan.

In antwoord daarop berichten wij Justitie als volgt:

.         De BSMC nemen openlijk en onvoorwaardelijk afstand van het predicaat outlaw VOOR ZOVER dat wordt uitgelegd als buiten de wet staand. Wij verwijzen daartoe naar de eerdere persberichten en informatie op de website van BSMC;
·         De BSMC nemen openlijk en onvoorwaardelijk afstand van de bijbehorende symboliek zoals “1%” VOOR ZOVER dat wordt uitgelegd als zijnde “outlaw”, dus boven de wet staand;
·         De BSMC nemen openlijk en onvoorwaardelijk afstand van eenieder die zich laat kennen door verstoringen van de openbare orde en zich bezighouden met zware en ondermijnende criminaliteit, waarbij misbruik wordt gemaakt van de motorclub en de eigen regels boven die van de rechtsstaat worden gesteld;
·         Zoals eerder benadrukt stelt de BSMC  voorop dat de club en alle individuele leden de wetten en regelgeving van Nederland en de universele mensenrechten respecteren, aldus wordt daarbij erkend dat de wet op (Ieden van) motorclub normaal van toepassing is en zij derhalve als vereniging en gewone burgers medewerking verleent aan de politie wanneer zij daar om vraagt;
·         De BSMC treedt op tegen leden die in naam van de club strafbare feiten begaan én daarbij het aanzien van de club schaden. Dat dit niet wordt getolereerd en zal leiden tot een royement wordt expliciet in de statuten van de vereniging vermeld.

Benadrukt moet worden dat dergelijke regels gelden voor ELKE burger en ELKE vereniging in een democratische rechtstaat, dus ook voor een volleybalclub, de vrijmetselaars, de ANWB de rotary, of een willekeurige politieke partij.

Daar staat tegenover dat de overheid ook tegenover de motorclubs de wetten en regelgeving moet respecteren. AANGETOOND, dus onderzocht en door de rechter BEWEZEN (!) strafbaar gedrag mag door Justitie worden aangepakt.

VERONDERSTELD, dus NIET BEWEZEN strafbaar gedrag mag NIET leiden tot het verbieden van motorclubs als criminele organisatie.

De Black Sheep MC zal zich dan ook altijd verzetten tegen de door Justitie onterechte criminalisering van de motorclubs. Waar wij aan de ene kant de geweldplegingen zoals in Rotterdam afkeuren, zullen wij aan de andere kant de onterechte criminalisering van motorclubs aanvechten.

Daarom zal ook aangifte worden gedaan tegen de lasterlijke uitspraken van de korpschef van de politie Rotterdam in het NOS journaal, waarbij hij alle motorclubs onterecht en zonder enig bewijs heeft weggezet als criminele organisaties
verder naar homepage